Bắc Kạn

Thành Phố Bắc Kạn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Hà Trang, Bắc Cạn (1101029 - BC.CNBC) Tổ 5, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn- Bắc cạn 0977618918
Quầy thuốc số 15, Bắc Cạn (1101027 - BC.CNBC) Tổ 11, Phường Sông Cầu, TP Bắc Cạn, Bắc Cạn
Quầy thuốc số 03, Bắc Cạn (1101028 - BC.CNBC) Tổ 10A, Phường Đức Xuân, TP bắc Cạn, Bắc Cạn 0912985089
Nhà thuốc Hiến Hà 1, Bắc Cạn (1101030 - BC.CNBC) Tổ 7, Phừng Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn 0976799919
Nhà Thuốc Tân Minh, Bắc Cạn (1101015 - BC.CNBC) Sô 332 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn 0979985129
Nhà Thuốc Hồng Ngọc, Bắc Cạn (1101017 - BC.CNBC) Tổ 13, Phường Đức Xuân, TP Bắc Cạn, Bắc Cạn 0857729686
Nhà thuốc Nam Tuấn, Bắc Cạn (1101024 - BC.CNBC) Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Cạn, Bắc Cạn 0985539929
Nhà thuốc Phúc Thịnh, Bắc Cạn (1101025 - BC.CNBC) Tổ 11C, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn 0962202922
Nhà thuốc Thu Trang, Bắc Cạn (1101023 - BC.CNBC) Tổ 06, Đường Đức Xuân, Phường Đức Xuân, TP Bắc Cạn, Bắc Cạn 0375503333
Quầy thuốc số 07, Bắc Cạn (1101021 - BC.CNBC) Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Cạn, Bắc Cạn 0978586553
Nhà thuốc Đức Duy, Bắc Cạn (1101026 - BC.CNBC) Tổ 08, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Cạn, Bắc Cạn 0949926620
Quầy thuốc Số 04, Bắc Cạn (1101022 - BC.CNBC) Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn 0988403072
Quầy thuốc Hà Ly, Bắc Cạn (1101014 - BC.CNBC) Bản Đôn 1 , Phường Xuất Hóa, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn 0969037286
Nhà Thuốc Minh Huy, Bắc Cạn (1101016 - BC.CNBC) Tổ 11A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn 0912762412
Nhà thuốc Linh Giang, Bắc Cạn (1101018 - BC.CNBC) Tổ 10A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn 0393980738
Nhà Thuốc Nguyễn Đinh Hà, Bắc Cạn (1101019 - BC.CNBC) Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nhà thuốc số 98 (1101009 - BC.CNBC) Tổ 1A, P.Đức Xuân, TP Bắc Cạn, Bắc Cạn 0904873168
Công ty CP Dược Bắc Cạn Tổ 9B P.Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn 02813873933
Nhà Thuốc Xuân Canh, Bắc Cạn (1101020 - BC.CNBC) Số nhà 288, Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Cạn, Bắc Cạn 09884770362
Nhà thuốc 281 (1106011 - BC.CNBC) Tổ 10A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 0949533666
Nhà thuốc Hoàng An (1106010 - BC.CNBC) Tổ 5, phường Phùng chí kiên, tp bắc kạn,bắc kạn 0986279587
Số nhà 288, Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà Thuốc Xuân Canh, Bắc Cạn (1101020 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 9B P.Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn Công ty CP Dược Bắc Cạn Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 1A, P.Đức Xuân, TP Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn Nhà thuốc số 98 (1101009 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn - tỉnh Bắc Cạn Nhà Thuốc Nguyễn Đinh Hà, Bắc Cạn (1101019 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 10A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà thuốc Linh Giang, Bắc Cạn (1101018 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 11A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà Thuốc Minh Huy, Bắc Cạn (1101016 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Bản Đôn 1 , Phường Xuất Hóa, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Hà Ly, Bắc Cạn (1101014 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Quầy thuốc Số 04, Bắc Cạn (1101022 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 08, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà thuốc Đức Duy, Bắc Cạn (1101026 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc số 07, Bắc Cạn (1101021 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 06, Đường Đức Xuân, Phường Đức Xuân, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà thuốc Thu Trang, Bắc Cạn (1101023 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 11C, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà thuốc Phúc Thịnh, Bắc Cạn (1101025 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà thuốc Nam Tuấn, Bắc Cạn (1101024 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 13, Phường Đức Xuân, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà Thuốc Hồng Ngọc, Bắc Cạn (1101017 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Sô 332 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà Thuốc Tân Minh, Bắc Cạn (1101015 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 7, Phừng Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà thuốc Hiến Hà 1, Bắc Cạn (1101030 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 10A, Phường Đức Xuân, TP bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc số 03, Bắc Cạn (1101028 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 11, Phường Sông Cầu, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc số 15, Bắc Cạn (1101027 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 5, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn- tỉnh Bắc cạn Nhà thuốc Hà Trang, Bắc Cạn (1101029 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 5, phường Phùng chí kiên, tp bắc kạn,tỉnh bắc kạn Nhà thuốc Hoàng An (1106010 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn
Tổ 10A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn Nhà thuốc 281 (1106011 - BC.CNBC) Thành Phố Bắc Kạn

Huyện Ngân Sơn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 05, Bắc Cạn (1105008 - BC.CNBC) Khu Phố Xã vân Tùng, Huyện Ngân Sơn. Bắc Cạn 0867769626
Quầy thuốc Triệu Thị Sim, Bắc Cạn (1105006 - BC.CNBC) Thôn Nà Lan, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn 0383970990
Quầy thuốc Tuấn Tấm, Bắc Cạn (1105007 - BC.CNBC) Khu Phố Thị Trấn Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn 0359007655
Quầy Thuốc Thu Hiền (1105009 - BC.CNBC) Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn
Khu Phố Thị Trấn Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Tuấn Tấm, Bắc Cạn (1105007 - BC.CNBC) Huyện Ngân Sơn
Thôn Nà Lan, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Triệu Thị Sim, Bắc Cạn (1105006 - BC.CNBC) Huyện Ngân Sơn
Khu Phố Xã vân Tùng, Huyện Ngân Sơn. Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc số 05, Bắc Cạn (1105008 - BC.CNBC) Huyện Ngân Sơn
Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Quầy Thuốc Thu Hiền (1105009 - BC.CNBC) Huyện Ngân Sơn

Huyện Chợ Đồn

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Huyền Đức, Bắc Cạn (1102004 - BC.CNBC) Kios Chợ, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn 0973350338
Nhà thuốc Hoàng Phương, Bắc Cạn (1102003 - BC.CNBC) Tổ 4, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn 0979857599
Quầy thuốc Hoàng Khanh, Bắc Cạn (1102002 - BC.CNBC) 984778285 Tổ 2A, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn
Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng,Huyện Chợ Đồn,Bắc Kạn Quầy thuốc Hoàng Thị Đào (1102005 - BC.CNBC) Huyện Chợ Đồn
Tổ 2A, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Hoàng Khanh, Bắc Cạn (1102002 - BC.CNBC) Huyện Chợ Đồn
Tổ 4, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn Nhà thuốc Hoàng Phương, Bắc Cạn (1102003 - BC.CNBC) Huyện Chợ Đồn
Kios Chợ, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Huyền Đức, Bắc Cạn (1102004 - BC.CNBC) Huyện Chợ Đồn
Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng,Huyện Chợ Đồn,Tỉnh Bắc Kạn Quầy thuốc Hoàng Thị Đào (1102005 - BC.CNBC) Huyện Chợ Đồn

Huyện Ba Bể

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hồng Khuyên, Bắc Cạn (1106008 - BC.CNBC) Tiểu Khu 4 , Thị Trấn Chợ Rã, Quận Ba Bể, Bắc Cạn 0399802134
Quầy Thuốc Hoàng Khôi, Bắc Cạn (1106009 - BC.CNBC) Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn 0972345634
Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn Quầy Thuốc Hoàng Khôi, Bắc Cạn (1106009 - BC.CNBC) Huyện Ba Bể
Tiểu Khu 4 , Thị Trấn Chợ Rã, Quận Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Hồng Khuyên, Bắc Cạn (1106008 - BC.CNBC) Huyện Ba Bể

Huyện Bạch Thông

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy số 10, Bắc Cạn (1103006 - BC.CNBC) Phố Chính, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Cạn 0966607691
Nhà Thuốc Bắc Hòa, Bắc Cạn (1103005 - BC.CNBC) TDP Nà Hái, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Cạn 0984898779
Quầy thuốc Trung tâm Y tế Bạch Thông (1103001 - BC.CNBC) Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Bắc Cạn
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Trung tâm Y tế Bạch Thông (1103001 - BC.CNBC) Huyện Bạch Thông
TDP Nà Hái, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn Nhà Thuốc Bắc Hòa, Bắc Cạn (1103005 - BC.CNBC) Huyện Bạch Thông
Phố Chính, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn Quầy số 10, Bắc Cạn (1103006 - BC.CNBC) Huyện Bạch Thông

Huyện Chợ Mới

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hà Nhài, Bắc Cạn (1107007 - BC.CNBC) Thôn Nhà Cà, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới, Bắc Cạn 0964363282
Quầy thuốc Nông Thị Luyến, Bắc Cạn (1107006 - BC.CNBC) Cốc Po, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới, Bắc Cạn 0978452426
Quầy thuốc Hoàng Mai, Bắc Cạn (1107003 - BC.CNBC) Thôn Sáu Hai, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới, Bắc Cạn 0962072622
Nhà thuốc Chợ Mới, Bắc Cạn (1107008 - BC.CNBC) Tổ 4, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Bắc Cạn 0977909902
Quầy Thuốc Tuyết Mai, Bắc Cạn (1107004 - BC.CNBC) Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Bắc Cạn 0386644426
Quầy thuốc Hoạt Huyền, Bắc Cạn (1107005 - BC.CNBC) Tổ 13, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Bắc Cạn 0369308048
QT Thu Diệu (1107009 - BC.CNBC) Nà Mố, thị trấn Đồng Tâm,huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 0389809455
Xã Kiến AN,Chợ Mới,An Giang Quầy Thuốc Kim Thoa Huyện Chợ Mới
Xã Kiến An,Chợ Mới,An Giang Quầy thuốc Hữu Có Huyện Chợ Mới
Số 8,ấp thị 2,TT.Mỹ lUÔNG,cHợ mớI,An Giang Quầy Thuốc An Kiên Huyện Chợ Mới
Xã An Thạnh Trung,Huyện Chợ Mới,An Giang Quầy Thuốc Đặng Hòa An Huyện Chợ Mới
537 ấp Hòa Hạ , Xã Kiến An , H Chợ Mới , An Giang Quầy Thuốc Thái Giàu Huyện Chợ Mới
An Thái, Hòa Bình, Chợ Mới, An giang QUẦY THUỐC HOA SEN Huyện Chợ Mới
số 677 ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới , An giang QUẦY THUỐC SƠN CA Huyện Chợ Mới
537 ấp Hòa Hạ , Xã Kiến An , H Chợ Mới , An Giang Quầy Thuốc Thái Giàu Huyện Chợ Mới
An Thái, Hòa Bình, Chợ Mới, An giang QUẦY THUỐC HOA SEN Huyện Chợ Mới
số 677 ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới , An giang QUẦY THUỐC SƠN CA Huyện Chợ Mới
Tổ 13, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Hoạt Huyền, Bắc Cạn (1107005 - BC.CNBC) Huyện Chợ Mới
Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Cạn Quầy Thuốc Tuyết Mai, Bắc Cạn (1107004 - BC.CNBC) Huyện Chợ Mới
Tổ 4, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Cạn Nhà thuốc Chợ Mới, Bắc Cạn (1107008 - BC.CNBC) Huyện Chợ Mới
Thôn Sáu Hai, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Hoàng Mai, Bắc Cạn (1107003 - BC.CNBC) Huyện Chợ Mới
Cốc Po, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Nông Thị Luyến, Bắc Cạn (1107006 - BC.CNBC) Huyện Chợ Mới
Thôn Nhà Cà, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Hà Nhài, Bắc Cạn (1107007 - BC.CNBC) Huyện Chợ Mới
Nà Mố, thị trấn Đồng Tâm,huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn QT Thu Diệu (1107009 - BC.CNBC) Huyện Chợ Mới

Huyện Na Rì

Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hữu Thoa, Bắc Cạn (1104009 - BC.CNBC) Cồn Sau chợ, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn
Cồn Sau chợ, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn Quầy thuốc Hữu Thoa, Bắc Cạn (1104009 - BC.CNBC) Huyện Na Rì
Đăng ký thành viên
  Bạn có điều gì cần hỏi?

  423 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN

  0888 289 828

  infohn@namhapharma.com

  Đã thông báo bộ công thương

  Điểm bán
  Điểm bán
  Zalo
  Zalo
  Đặt hàng
  Đặt hàng